top of page

הבהרה משפטית, גילוי נאות ופטור מאחריות

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או כל נכס פיננסי אחר. חברת קבין בית השקעות בע"מ (להלן: "קבין בית השקעות") הינה משווקת השקעות עפ"י חוק הסדר העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.*קבין בית השקעות בע"מ משמשת בין היתר, כמנהל השקעות חיצוני של מספר קרנות נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ. הזיקה הינה בכך שקבין בית השקעות משמשת כמנהל השקעות חיצוני (הוסטינג) ונותנת שירותי ניהול תיק השקעות לקרנות ומקבלת הכנסה שהיא חלק מהתקבולים שמקבל מנהל הקרן מהנכסים כאמור.המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן ודירוגה בעבר כדי להבטיח תשואה ודירוג דומים בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות הקרן. רכישת יחידות בקרן היא רק בהסתמך  על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי. **פרשנות קבין בית השקעות לשיטת ההשקעות של וורן באפט מבוססת על ספרים, הרצאות והופעות של וורן באפט וכן על מידע חלקי שפורסם במהלך השנים. בכל מקרה, קבין בית השקעות בע”מ אינה מחוייבת לפעול בהכרח על פי שיטה זו או אחרת, אלא בכפוף לחוק ולתקנות.

המידע באתר זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם (לרבות ניירות ערך, מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות,אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל, מוצרים מובנים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו’) וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור. קבין בית השקעות בע”מ מחזיקה או עשויה להחזיק בתיקי השקעות של לקוחותיה, המנוהלים על ידה ו/או בקרן, ניירות ערך ומוצרים פיננסיים המוזכרים באתר והיא עשויה לרכוש ו/או למכור את ניירות הערך האמורים ללא כל הודעה.

האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישיים ו/או תחליף לשיווק כאמורו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של קבין בית השקעות בע”מ להשגת תשואה כלשהי. על אף שקבין בית השקעות נוקטת באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים (להלן ביחד: “המידע”) המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, קבין בית השקעות אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וקבין בית השקעות, נושאי המשרה בה ועובדי החברה אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבאתר.

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים באתר עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

כל הזכויות שמורות לקבין בית השקעות בע”מ. אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו ללא אישור מראש ובכתב מחברת קבין בית השקעות בע”מ.

**פרשנות קבין בית השקעות לשיטת ההשקעות של וורן באפט מבוססת על ספרים, הרצאות והופעות של וורן באפט וכן על מידע חלקי שפורסם במהלך השנים.

קבין בית השקעות- בית ש.א.פ. רח` אבא הילל 7,בית סילבר, מתחם הבורסה רמת גן, מיקוד 5252204
בכל שאלה ניתן לפנות לקבין בית השקעות בטלפון 03-5616711 או באימייל: kabin@kabin-invest.co.il

*עד ליום 13.12.2020 שימש קסם קרנות נאמנות בע"מ כמנהל הקרנות

bottom of page