top of page

איגרת חוב היא סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה אג”ח לווה מקוני שטר החוב כסף (קרן ההלוואה), ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה. החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. בבורסה בתל-אביב נסחרות איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות (הונפקו ע”י חברות).

אג”ח ממשלתי נחשבת לאיגרת חוב בעלת סיכון נמוך יחסית ,מונפקת ע”י בנק ישראל ע”י מכרזים. איגרות החוב הממשלתיות שונות זו מזו בתנאי ההצמדה,ריבית,תשלומים והמח”מ שלהן.

חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילותן באמצעות הנפקת אג”ח, לרוב בנוסף להנפקה של מניות. משקיעים באג”ח נהנים מקבלת תשלומי ריבית קבועים תקופתיים מהמנפיק. עם זאת, בשונה ממניות, למשקיעים באג”ח אין זכויות נוספות ואין הם משתתפים בניהול החברה המנפיקה.

אופציות

הסכם חוזי בין קונה האופציה למוכר האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה).

כתב אופציה

(Warrant) הוא נייר ערך המיר, המאפשר לרכוש מניה בשני תשלומים – בעת הרכישה ובעת מימושו (המרתו) למניה. כתב האופציה מקנה למחזיק זכות לרכוש מניה במחיר ידוע מראש שפורסם בתשקיף (“מחיר המימוש”). אם מחיר המימוש נמוך ממחיר המניה בשוק – כתב האופציה נמצא “בתוך הכסף” וכדאי למשקיע לממש את האופציה למניה. אם מחיר המימוש גבוה ממחיר המניה בשוק – כתב האופציה נמצא “מחוץ לכסף”, ולא כדאי למשקיע לממש את האופציה למניה. לכל כתב אופציה הנסחר בבורסה אורך חיים מוגבל, בדרך כלל בין שנה לארבע שנים, ולאחר מכן הוא פוקע.

מניה המתקבלת ממימוש כתב אופציה הינה מניה חדשה שהחברה מנפיקה עבור המממש. מימוש האופציה בעבור החברה הוא גיוס כסף נוסף. מחזיק האופציה רשאי לממש את זכותו במהלך חיי כתב האופציה. בתום חיי האופציה, פוקע תוקפה, היא לא שווה דבר, לא ניתן להמירה למניה ואף לא ניתן לסחור בה. ישנם גם כתבי אופציה המאפשרים המרה לניירות ערך אחרים, כמו איגרות חוב או איגרות חוב להמרה.

אופציית רכש

(Call Option) מקנה למחזיק בה זכות לרכוש מניה במחיר ידוע מראש בתקופת זמן מוגבלת. עם זאת, המניה המתקבלת במימוש הינה מניה קיימת שהוחזקה על ידי בעל מניות אחר. בעת המימוש מועברת המניה מבעליה לגוף המממש של אופציית הרכישה.

אינפלציה

תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע . תופעה הפוכה לדפלציה.

אנליסט
בעל מקצוע בשוק ההון העוסק בניתוח כלכלי של חברות ציבוריות בארץ ובחו”ל על מנת להמליץ על קנייה או מכירה של ני”ע של החברה ו/או מתחריה בה דן הניתוח. האנליזה כוללת בדיקת מצבה הפיננסי של החברה, בדיקת הענף/שוק בו היא פועלת ובחינת עתידה הפיננסי.

בעלי עניין
אדם או גוף שמחזיקים ביותר מ-5% מהמניות של חברה בורסאית. על בעלי עניין חלות הגבלות מסוימות במסחר במניות, והם מחויבים לדווח פומבית על כל קנייה או מכירה של המניות.

גידור
גידור מגיע מהמילה גדר , כשמהשמעות היא גידור הסיכונים. הגידור הינה אסטרטגיה שנועדה להפחית סיכונים. ניתן לגדר נכסים פיננסים ע”י אופציות , חוזים עתידיים , מכירה בחסר ועוד.

דוחות כספיים

כל דו”ח פורמלי הנותן דיווח על מצבה הפיננסי השוטף של פירמה, הכולל נכסים והתחייבויות.

דיבידנד
תשלום במזומן שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים הצבורים שלה. התשלום מתקבל בהתאם לאחזקה היחסית של כל בעל מניות בחברה. חברה ציבורית אינה מחוייבת לחלק דיבידנד. 

דיפלציה
דיפלציה היא ההפך מאינפלציה , כלומר ירידות מחירים של מוצרים ושרותים.

 הון זר
חלק מהונה של חברה אשר נובע מהלוואות שניתנו לחברה ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה הוא להון עצמי.

הון חוזר
ההון הנזיל של פירמה האמור לספק את דרישות הפירמה לכיסוי ההוצאות השוטפות של העסק

הון עצמי
סך נכסי החברה בניכוי ההתחייבויות. כלומר, אם חברה תמכור את כל נכסיה ובמקביל תחזיר את כל חובותיה – הסכום שייוותר הוא ה”הון עצמי”.

היוון
היוון הוא חישוב הערך הנוכחי של סכום כסף או נכס מסויים.

הכנסה פנויה
ההכנסה פנויה שנשארה למשקי הבית להשקיע בצריכה וחיסכון.

הלאמה
הלאמה הוא תהליך בו הממשלה הופכת רכוש פרטי לרכוש הלאום. ההף מהפרטה.

הנפקה ציבורית
הנפקה ציבורית מתארת תהליך של הפיכת חברה פרטית לציבורית ע”י הנפקת ניירות הערך שלה בבורסה. התהליך נועד לגייס הון לחברה ויעשה תחת פיקוחה של הרשות לניירות ערך , תהליך זה מחייב “תשקיף” מצד החברה.

וורן באפט
וורן באפט נחשב לאיש השלישי בעושרו בעולם. בשונה ממרבית המיליארדרים הגדולים, וורן באפט עשה את כל הונו באמצעות השקעות נבונות במגוון של עסקים ומניות ערך בבורסה. באפט נחשב למשקיע המוערך ביותר בעולם ומשקיעים רבים משתוקקים לשמוע את דעתו בכל הזדמנות. באפט ידוע מאד בסבלנותו הרבה, באופי ההשקעה ארוך הטווח שלו בחשיבתו ההגיונית והפשוטה.

יועץ השקעות
יועץ השקעות הינו בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך. בישראל. החוק מחייב את יועץ ההשקעות לפעול לטובת הלקוח על פי צרכיו

מדדי מניות

מדד 75
מדד הכולל את 75 המניות הגדולות ביותר שאינן כלולות במדד המעו”ף.

מדד המעוף / מדד ת”א 35
מודד את רמת המחירים הממוצעת של 35 המניות הגדולות ביותר בבורסה

מדד  S&p 500
מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשיה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה.

מדד דאו ג’ונס
מדד שערי המניות הנפוץ בארה”ב, והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק. מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייתיות נבחרות.

מדד הבנקים
מדד הבנקים כולל את 5 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין מניות הבנקים כאשר מניית לאומי מקבלת את המשקל המהותי ביותר במדד.

מדד הדאקס / Dax
מדד הדאקס הוא המדד המקובל בגרמניה והוא כולל את 30 המניות המובילות בשוק הגרמני.

מדד הנדל”ן
מדד הכולל את 15 מניות הנדל”ן הגדולות בבורסה בתל אביב.

מדד המחירים לצרכן
מדד זה, המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפורסם מדי חודש (ב-15 לחודש) ומבטא את השינוי במחירים במשק – כלומר את האינפלציה (ראה ערך) במשק. בפועל, מדד זה עוקב אחר עלות סל מוצרים שאותו צורכת משפחה ממוצעת.

מדד שארפ
מדד השארפ מודד את עודף התשואה ליח’ סיכון על נכס ההשקעה.

מדד ת”א בלוטק-50
את רמת המחירים הממוצעת של 50 מניות הטכנולוגיה והביומד הגדולות בבורסה.

מדד ת”א ביומד
מדד ת”א-ביומד כולל את כל המניות מתחום הביומד ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

מדד ת”א טכנולוגיה
ת”א-טכנולוגיה הוא מדד מניות הטכנולוגיה של תל-אביב, המורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי האלקטרוניקה, המחשבים, ייצור ציוד תקשורת, קלינטק, וכן ממניות של קרנות הון סיכון. כמו כן, נכללות במדד חברות אחזקה שמרבית השקעותיהן או רווחיהן נובעים מהתחומים הללו. בנוסף, במדד יכללו רק מניות העומדות בתנאי הסף של המדד

מדד ת”א נפט הגז
מדד ת”א-נפט וגז כולל את כל המניות מתחום חיפושי הנפט והגז ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

מדד ת”א תקשורת
מדד ת”א-תקשורת כולל את כל המניות מתחום התקשורת ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

מדד תל בונד צמודות (מדד אג”ח צמוד למדד המחירים לצרכן)
עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במאגר האג”ח.

מדד תל בונד-20 (מדד אג”ח צמוד למדד המחירים לצרכן)
עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של 20 איגרות החוב הקונצרניות, הצמודות המדד הגדולות ביותר במאגר האג”ח.

מדד תל בונד-40 (מדד אג”ח צמוד למדד המחירים לצרכן)
עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של 40 איגרות החוב הקונצרניות הצמודות המדד הגדולות ביותר במאגר האג”ח שאינן כלולות במדד תל בונד-20.

מדד תל בונד-60 (מדד אג”ח צמוד למדד המחירים לצרכן)
עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד-20 ובמדד תל בונד-40.

מדד תל בונד צמודות-יתר (מדד אג”ח צמוד למדד המחירים לצרכן)

עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במאגר האג”ח ואינן כלולות במדד תל בונד-60.

מדד תל בונד צמודות-בנקים (מדד אג”ח צמוד למדד המחירים לצרכן)
עוקב אחר רמת המחירים הממוצעת של איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במאגר האג”ח אשר הונפקו בבנקים.

מח”מ
מח”מ הוא משך חיים ממוצע, מח”מ האיגרת מחושב ע”י שקלול תזרים המזומנים שאני אקבל.

מכפיל הון
מכפיל הון הוא יחס פיננסי ומתאר את היחס בין שווי השוק של החברה לבין בבון העצמי שברשותה.

מכפיל הרווח
פרמטר להשוואה בין מחירי מניות דומות, המחושב על ידי חלוקה של מחיר המניה ברווח למניה. ככל שהמכפיל גבוה יותר, כך המניה “יקרה” יותר – אבל ייתכן שליוקר הזה ישנה הצדקה.

מניה או ני”ע
המניה הינה נייר ערך המקנה לך בעלות חלקית בחברה. נותן לך את הזכות לקבל דיבידנדים וזכות הצבעה.

מניות בכורה
מניית בכורה הינה ני”ע המקנה לך עדיפות בחלוקת רווחי החברה.

מניות דואליות
מניות דואליות הינן מניות הנסחרות ביותר מבורסה אחת בעולם. לדוגמא מניית טבע נסחרת בנסדא”ק ובמעו”ף בו זמנית.

מניות הטבה
מניות הטבה הינה הנפקה של מניות נוספות למחזיקי מניות קיימים.

מק”מ
מילווה קצר מועד (מק”מ) הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית קצרת מועד, המונפקת לתקופה של שנה לכל היותר, ומקביל לפיקדון קצר טווח בבנקים. המק”מ מונפק על ידי בנק ישראל כאמצעי לספיגת כספים מהציבור ולוויסות הפעילות הכלכלית במשק. הוא משמש עבור הבנק ככלי נוסף לצד קביעת הריבית במשק על מנת לעמוד ביעד האינפלציה (קצב עליית המחירים במשק, הנמדד באמצעות מדד המחירים לצרכן). קונים של איגרת חוב זו מקבלים עבורה בפדיון 100 אג’. התשואה של איגרת החוב מתבטאת בשער הקנייה שלה. לדוגמה, משקיע קנה מק”מ לשישה חודשים במחיר 97 ש”ח. אם הוא יחזיק במק”מ עד הפדיון הוא יקבל 100 ש”ח, כלומר תשואה של כ-3% לחצי שנה, או 6% לשנה שלמה.

נאמן הקרן
נאמן הקרן הוא חלק בלתי נפרד מקרן הנאמנות ותפקידו להשיג על התנהלות הקרן ועמידתה בתנאים שהציבה, נאמן הקרן מוגדר כחברה בפני עצמה.

 

ניכיון / Discount
ניכיון מתייחס לנייר ערך הנסחר פחות מערכו.

עמלת קניה מכירה
עמלה שמשלם משקיע בעת רכישה/מכירה של נייר ערך

קרן נאמנות
קרן נאמנות משרתת מטרה של השקעה משותפת בני”ע על מנת להפיק רווחים משותפים. קרן הנאמנות מנוהלת ע”י מנהל הקרן ופועלת ע”פ הסכם נאמנות שנחתם בין מנהל הקרן לנאמן הקרן.

ריבית פריים
הריבית הנמוכה ביותר בבנק על הלוואות. ריבית זו גבוהה ב-1.5% מריבית בנק ישראל.

שווי שוק
מחיר המניה של החברה בבורסה כפול מספר המניות שהונפקו על ידה

שיטת ההשקעות של וורן באפט
ניתוח חברות איכותיות המסוגלות ליצור ערך למשקיעים , בעל יתרון תחרותי חזק (וורן באפט קורא לזה חפיר), שנים רבות של צמיחה עקבית בהכנסות וברווחים, תמחור נוח, הנהלה איכותית, ופוטנציאלי עסקי גדול (כדי לקבל הסבר מורחב ניתן להירשם להרצאה)

תשקיף
מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.

תעודת סל
תעודות סל הן ניירות ערך הנסחרים בבורסה בת”א, אשר מונפקים ע”י גוף פיננסי ומאפשרים למשקיעים בהם לעקוב אחרי נכסי בסיס שונים. מכשירים אלו, מאפשרים למשקיעים לרכוש “סל” סחיר של ניירות הערך  הכלולים במדדים וכך “להיצמד” לביצועי המדדים בקלות ובעלות נמוכה.

 אג”ח

אג”ח ממשלתי

אג”ח קונצרני

bottom of page