top of page

מילון מונחים

 אג”ח

איגרת חוב היא סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה אג”ח לווה מקוני שטר החוב כסף (קרן ההלוואה), ומתחייבת להחזירו בתוספת ריבית והצמדה. החזרי הקרן והריבית מתבצעים במועדים ובתנאים הנקבעים מראש בתשקיף. זאת, בדומה להלוואה שנוטלים מבנק. בבורסה בתל-אביב נסחרות איגרות חוב ממשלתיות ואיגרות חוב קונצרניות (הונפקו ע”י חברות).

אג”ח ממשלתי

אג”ח ממשלתי נחשבת לאיגרת חוב בעלת סיכון נמוך יחסית ,מונפקת ע”י בנק ישראל ע”י מכרזים. איגרות החוב הממשלתיות שונות זו מזו בתנאי ההצמדה,ריבית,תשלומים והמח”מ שלהן.

אג”ח קונצרני

חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילותן באמצעות הנפקת אג”ח, לרוב בנוסף להנפקה של מניות. משקיעים באג”ח נהנים מקבלת תשלומי ריבית קבועים תקופתיים מהמנפיק. עם זאת, בשונה ממניות, למשקיעים באג”ח אין זכויות נוספות ואין הם משתתפים בניהול החברה המנפיקה.

Innovation Day 2023

Sept. 23, 2023 at 11am

University Symphony Orchestra

Sept. 23, 2023 at 11am

Student Council Elections

Sept. 23, 2023 at 11am

bottom of page