top of page

חברת קבין בית השקעות בע"מ (להלן: "קבין בית השקעות") הינה משווקת השקעות עפ"י חוק הסדר העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

להלן רשימת קרנות נאמנות המנוהלות על ידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, אשר קבין בית השקעות בע"מ משמשת עבורן מנהל השקעות חיצוני ובעלת זיקה להן:

     

 

 פרופיל החשיפה

הזיקה הינה בכך שקבין בית השקעות בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני (הוסטינג) ונותנת שירותי ניהול תיק השקעות לקרנות הנ"ל ומקבלת הכנסה שהיא חלק מהתקבולים שמקבל מנהל הקרן מהנכסים כאמור.

המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן ודירוגה בעבר כדי להבטיח תשואה ודירוג דומים בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות הקרן. רכישת יחידות בקרן היא רק בהסתמך  על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף.

מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

מהות הזיקה של מנהל התיקים לנכסים הקשורים: איילון קרנות נאמנות בע"מ, זכאי לדמי ניהול בגין רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או המשך החזקתן בחשבון הלקוח ומנהל התיקים אשר מנהל את ההשקעות של הקרנות הקשורות ואף עשוי לשווק את היחידות של הקרנות הקשורות מקבל אף הוא תשלום ו / או תגמול בקשר עם רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או בקשר עם המשך החזקתן בחשבון הלקוח.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

                          מנהל השקעות חיצוני: קבין בית השקעות בע"מ

               

                          מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ

ניהול השקעות חיצוני בקרנות נאמנות

logoJPG- site.jpg
חשיפה קרנות.png
logo ayalon.png
bottom of page